Muş İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Muş İl Koordinatörlüğü
 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Dosya No: 2019/003
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu/ Kültür Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Merkez/ Muş adresinde 06/06/2022 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 13/06/2022 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
 
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN
Tapu Kaydı Adresi: Güllüova Mahallesi Deta Yol Mevkii Parsel No:1527 Bulanık / Muş
İmar Durumu: İmar sınırları dışındadır.
Halihazır Durumu: Gayrimenkul tapu kaydında 11601,43 m² arsa olarak görülmektedir. Konu taşınmazlar mücavir alan dahilinde olup imar sınırları dışındadır. Bulanık Belediyesi tarafından verilen 25.03.2015 tarih 41 nolu Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Arsa üzerinde ayrık nizamda, 1000 Adet/Saat kapasiteli tavuk kesimhanesi olarak kullanılan yapı çelik taşıyıcı sistemde, diğer yapılar ise betonarme olarak inşa edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; Kesimhane 1891,75 m2, İdari Bina 207,61 m2, Müştemilat Deposu 122,96 m2, Dezenfekte Havuzu 60 m2, Renderink Binası 395,81m2 alandan oluşmaktadır. Konu yapılarda herhangi bir ısıtma sistemi bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana bina, doğu yönünden Selahaddin Eyyubi caddesine cepheli olup, diğer yönlerden komşu parsellerle çevrilidir. Yakın çevresinde tarımsal ve hayvan otlatma amaçlı kullanılan boş tarlalar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşım imkânları iyidir. Bölgeye ulaşım Bitlis güzergâhına giden toplu taşıma ve özel araçlar ile sağlanabilir. Konu taşınmazların yer aldığı bölgede yapılaşma yoktur.
Muhammen Değeri: 1.675.000,00 TL (KDV Oranı : % 18)
İhalenin Yapılacağı Saat: 10.00-10.20
İrtibat Telefonu: 0436 212 10 70
SATIŞ ŞARTLARI
  1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti ile yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
  1. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında 125.625,00 TL (Yüzyirmibeşbinaltıyüzyirmibeş Türk Lirası) teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.
  2. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
  3. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
  4. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
  5. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
  6. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
  7. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Muş İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
  8. İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
  9. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.26/04/2022
                                                                                                                            
                                                                                                                           İl Koordinatörü V.
                                                                                                                            Serdar BİNGÖL