Muş İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Muş İl Koordinatörlüğü
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 
Dosya No: 2020/001
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu/ Kültür Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Merkez/ Muş adresinde 06/06/2022 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 13/06/2022 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
 
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLERİN
Tapu Kaydı Adresleri
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi M² Alanı
1 Tarla Beyaztepe Mevkii Dallıöz Köyü Parsel No:131 Varto/Muş 38.750,00
2 Tarla Köyaltı Mevkii Dallıöz Köyü Parsel No:12 Varto/Muş (1/2 Hisse) 24.750,00            (1/2 Hisse)
 
İmar Durumu:
1.Tarla İmar Durumu ( 131 nolu parsel):  Taşınmaz mücavir alan sınırları dâhilinde olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı dışında, ham kadastro parseli niteliğinde olup plansız alanlar tip imar yönetmeliğine tabidir.
2.Tarla İmar Durumu (12 nolu parsel): Konu taşınmaz mücavir alan dahilinde olup imar sınırları dışındadır.
Halihazır Durumu:
1.Taşınmaz(131 nolu parsel) : Tapu kayıtlarında 38.750,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Değerleme konusu taşınmaz mücavir alan sınırları dâhilinde olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı dışında, ham kadastro parseli niteliğinde olup plansız alanlar tip imar yönetmeliğine tabidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Yakın çevresinde tarımsal ve hayvan otlatma amaçlı kullanılan boş tarlalar bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım traktör ile sağlanabilmektedir. Konu taşınmazın yer aldığı bölgede yapılaşma yoktur.
3.Taşınmaz(12 nolu parsel) : Tapu kayıtlarında 24.750,00 m² (1/2 hisse) yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Konu taşınmaz mücavir alan dahilinde olup imar sınırları dışındadır.  Yakın çevresinde tarımsal ve hayvan otlatma amaçlı kullanılan boş tarlalar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşım imkânları orta derecede iyidir. Konu taşınmazın yer aldığı bölgede köy yapılaşması mevcuttur. Parsel üzerindeki yapı için 04.11.2013 tarihli 20 nolu Yapı Ruhsatı 1 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiş olunup toplamda 4334,00 m2 inşaat alanı için verilmiştir. Bilirkişinin tespitine göre; ana gayrimenkul 24750,00 m² (Değerlemeye konu ½) alanlı arsa üzerinde ayrık nizamda, 120 Adet Kapasiteli Büyük Baş Süt Üretim Çiftliği olarak kullanılan yapılar betonarme olarak inşa edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; 120 Büyük Baş Hayvan Ahırı 2605,50 m², Kaba Yem Deposu 686,32 m², Kesif  Yem Deposu 285,08 m², Büro 100,04 m², Gübre Çukuru 402,96 m2 brüt alana sahiptir. Ayrıca işletmeyi çevreleyen ihata duvarı bulunmaktadır. Konu yapıların herhangi bir ısıtma sistemi bulunmamaktadır.
Muhammen Değerleri:
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Muhammen Bedel KDV
1 Tarla Beyaztepe Mevkii Dallıöz Köyü Parsel No:131 Varto/Muş 155.000,00 TL %18
2 Tarla Köyaltı Mevkii Dallıöz Köyü Parsel No:12 Varto/Muş (1/2 Hisse) 810.000,00 TL %18
 
İhalenin Yapılacağı Saat:
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi İhale Saati
1 Tarla Beyaztepe Mevkii Dallıöz Köyü Parsel No:131 Varto/Muş 14:30-14:50
2 Tarla Köyaltı Mevkii Dallıöz Köyü Parsel No:12 Varto/Muş (1/2 Hisse) 15:00-15:20
 
İrtibat Telefonu:  0436 212 10 70 / 71
 
SATIŞ ŞARTLARI
  1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti ile yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
  1. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Teminat Miktarı
1 Tarla Beyaztepe Mevkii Dallıöz Köyü Parsel No:131 Varto/Muş 11.625,00 TL (Onbirbinaltıyüzyirmibeş Türk Lirası)
2 Tarla Köyaltı Mevkii Dallıöz Köyü Parsel No:12 Varto/Muş (1/2 Hisse) 60.750,00 TL (Altmışbinyediyüzelli Türk Lirası)
 
  1. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
  2. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
  3. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
  4. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
  5. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
  6. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Muş İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
  7. İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
  8. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur. 26/04/2022
                                                                                                                            
                                                                                                                                      İl Koordinatörü V.
                                                                                                                                       Serdar BİNGÖL
                                                                                                                                           

Cimer