Muş İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Muş İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
 
Dosya No : 2019/001 ve 2020/006
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Kültür Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda 07/06/2022 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazların birinci ihalede satılmaması halinde taşınmazlar 14/06/2022 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
 
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLERİN
Tapu Kaydı Adresleri:
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi M² Alanı
1 Tarla Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,12 parsel Malazgirt/Muş 6.000,00
2 Tarla Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,13 parsel Malazgirt/Muş 4.000,00
3 Arsa Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,82 parsel Malazgirt/Muş 10.582,24
 
İmar Durumu:
1.Tarla İmar Durumu (210 ada,12 parsel)  :  İmar Planı bulunmamaktadır.
2.Tarla İmar Durumu (210 ada,13 parsel) :  İmar Planı bulunmamaktadır.
3.Arsa İmar Durumu (210 ada,82 parsel): Konu taşınmaz mücavir alan dâhilinde olup imar sınırları dışındadır.
Halihazır Durumu:
1.Taşınmaz(210 ada,12 parsel) : Tapu kayıtlarında 6.000 m² yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Tarla üzerinde tadilat gerektiren 130 m2 alandan oluşan ahır olarak kullanılan ve mevcutta boş olan bir yığma yapı bulunduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. Bu yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır. Konu taşınmazın yer aldığı bölgede yapılaşma yoktur. Bölgeye ulaşım Ağrı güzergâhına giden toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanabilir. İmar Planı bulunmamaktadır.
2.Taşınmaz(210 ada,13 parsel): Tapu kayıtlarında 4.000 m² yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Tarla üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup tarımsal amaçlı kullanıldığı bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. Konu taşınmazın yer aldığı bölgede yapılaşma yoktur. Bölgeye ulaşım Ağrı güzergâhına giden toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanabilir. İmar Planı bulunmamaktadır.
3.Taşınmaz(210 ada,82 parsel): Tapu kayıtlarında 10.582,24 m² yüzölçümlü arsa vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Gayrimenkul arsa üzerinde ayrık nizamda 120 baş kapalı süt çiftliği olarak kullanılmaktadır. 120 Baş Kapalı Süt İnekçiliği Ahırı çelik taşıyıcı sistemde olup diğer yapılar ise betonarme olarak inşa edilmiştir. Arsa üzerinde yasal brüt inşaat alanı ve mevcut brüt inşaat alanı 1960 m² olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. Malazgirt Belediyesi tarafından 05.02.2014 tarih 2014/01 numaralı yapı ruhsatı işletmeye verilmiştir. Konu taşınmaz mücavir alan dâhilinde olup imar sınırları dışındadır. Bölgeye ulaşım Ağrı güzergâhına giden toplu taşıma ve özel araçlar ile sağlanabilir. Konu taşınmazların yer aldığı bölgede yapılaşma yoktur. Onaylı mimari projesine göre; 120 Baş Kapalı Süt İnekçiliği Ahırı 1.135 m², idari Bina 64 m², Sağımhane 132 m², Kesif Yem Deposu 125 m², Makine-Ekipman Deposu 56 m², Hasta Hayvan ve Doğum Locaları 252 m² alandan oluşmaktadır. Ayrıca betonarme yapıdan oluşan 342 m² Gübre Çukuru ve 192 m² oluşan Silaj Çukuru bulunmaktadır.  Konu yapılarda herhangi bir ısıtma sistemi bulunmamaktadır. Ahır yapısı çelik taşıyıcı sistemde olup diğer yapılar ise betonarme taşıyıcı sistem olarak inşa edilmiştir. 120 Baş Kapalı Süt İnekçiliği Ahırının çatısının taşıyıcı sistemi çelikten yapılmış olup çatı örtüsü sandviç panelden yapılmıştır. Diğer yapıların taşıyıcı sistemi betonarme olup çatı örtüsü saçtan yapılmıştır. Yapıların zemini sıkıştırılmış beton, duvarları tuğladan yapılmıştır.
Muhammen Değerleri:
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Muhammen Bedel KDV
1 Tarla Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,12 parsel Malazgirt/Muş 270.000,00 TL %18
2 Tarla Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,13 parsel Malazgirt/Muş 180.000,00 TL %18
3 Arsa Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,82 parsel Malazgirt/Muş 1.820.000,00 TL %18
 
İhalenin Yapılacağı Saat:
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi İhale Saati
1 Tarla Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,12 parsel Malazgirt/Muş 10.00-10.20
2 Tarla Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,13 parsel Malazgirt/Muş 10.40-11.00
3 Arsa Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,82 parsel Malazgirt/Muş 11.20-11.40
 
İrtibat Telefonu: 0436 212 10 70
 
SATIŞ ŞARTLARI
  1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti ile yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
  1. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.         
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Teminat Miktarı
1 Tarla Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,12 parsel Malazgirt/Muş 20.250,00 TL (Yirmibinikiyüzelli Türk Lirası)
2 Tarla Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,13 parsel Malazgirt/Muş 13.500,00 TL (Onüçbinbeşyüz Türk Lirası)
3 Arsa Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,82 parsel Malazgirt/Muş 136.500,00 TL (Yüzotuzaltıbinbeşyüz Türk Lirası)
 
  1. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
  2. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
  3. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakların tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
  4. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
  5. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
  6. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Muş İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
  7. İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
  8. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.05.05.2022
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                           İl Koordinatörü V.
                                                                                                                                       Mehmet Emin TURAN
                                                                                                                                  

Cimer