Muş İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Dosya No : 2019/001 ve 2020/006
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkulün, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Kültür Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda 01/12/2022 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazların birinci ihalede satılmaması halinde taşınmazlar 08/12/2022 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKUL
Tapu Kaydı Adresi:
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi M² Alanı
1 Arsa Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,82 parsel Malazgirt/Muş 10.582,24
 
İmar Durumu:
Konu taşınmaz mücavir alan dâhilinde olup imar sınırları dışındadır.
Halihazır Durumu:
Tapu kayıtlarında 10.582,24 m² yüzölçümlü arsa vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Gayrimenkul, arsa üzerinde ayrık nizamda 120 baş kapalı süt çiftliği olarak kullanılmaktadır. 120 Baş Kapalı Süt İnekçiliği Ahırı çelik taşıyıcı sistemde olup diğer yapılar ise betonarme olarak inşa edilmiştir. Arsa üzerinde yasal brüt inşaat alanı ve mevcut brüt inşaat alanı 1960 m² olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. Malazgirt Belediyesi tarafından 05.02.2014 tarih 2014/01 numaralı yapı ruhsatı işletmeye verilmiştir. Konu taşınmaz mücavir alan dâhilinde olup imar sınırları dışındadır. Bölgeye ulaşım Ağrı güzergâhına giden toplu taşıma ve özel araçlar ile sağlanabilir. Konu taşınmazların yer aldığı bölgede yapılaşma yoktur. Onaylı mimari projesine göre; 120 Baş Kapalı Süt İnekçiliği Ahırı 1.135 m², idari Bina 64 m², Sağımhane 132 m², Kesif Yem Deposu 125 m², Makine-Ekipman Deposu 56 m², Hasta Hayvan ve Doğum Locaları 252 m² alandan oluşmaktadır. Ayrıca betonarme yapıdan oluşan 342 m² Gübre Çukuru ve 192 m² oluşan Silaj Çukuru bulunmaktadır.  Konu yapılarda herhangi bir ısıtma sistemi bulunmamaktadır. Ahır yapısı çelik taşıyıcı sistemde olup diğer yapılar ise betonarme taşıyıcı sistem olarak inşa edilmiştir. 120 Baş Kapalı Süt İnekçiliği Ahırının çatısının taşıyıcı sistemi çelikten yapılmış olup çatı örtüsü sandviç panelden yapılmıştır. Diğer yapıların taşıyıcı sistemi betonarme olup çatı örtüsü saçtan yapılmıştır. Yapıların zemini sıkıştırılmış beton, duvarları tuğladan yapılmıştır. Mevcut yapıların tadilat ihtiyacı bulunmaktadır.
Muhammen Değeri:
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Muhammen Bedel KDV
1 Arsa Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,82 parsel Malazgirt/Muş 1.870.000,00 TL %18
 
İhalenin Yapılacağı Saat: 10:00-10:40
İrtibat Telefonu: 0436 212 10 70
SATIŞ ŞARTLARI
  1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti ile yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
  1. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.         
Sıra Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Teminat Miktarı
1 Arsa Mengüçgazi Mah. Kire Mevkii 210 ada,82 parsel Malazgirt/Muş 140.250,00 TL (Yüzkırkbinikiyüzelli Türk Lirası)
 
  1. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
  2. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
  3. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakların tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
  4. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
  5. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
  6. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Muş İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
  7. İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
  8. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.18.11.2022
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                        İl Koordinatörü V.
                                                                                                                         Serdar BİNGÖL